ČSKVCH

Akreditace

Akreditační komise pro kardiochirurgii

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v prosinci 2015 byla ministrem zdravotnictví, MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, jmenována nová Akreditační komise pro obor kardiochirurgie Ministerstva zdravotnictví (dále jen AK KCH). Tímto dopisem Vás chceme informovat o vzniku akreditační komise, jejích pravomocech.

AK kardiochirurgie byla ustanovena ve složení: mgr. Zbyněk Podhrázký, mgr. Kateřina Pávková, MUDr. Piotr Branny, MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, MUDr. Roman Gebauer, prof. MUDr. Jan Harrer, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc., MUDr. Ivo Skalský, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.

Na prvním zasedání komise dne 9. 12. 2015 byl předsedou zvolen prof. MUDr. Jan Harrer, CSc., místopředsedou doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.  AK KCH byla ustanovena na základě doporučení České lékařské komory, ČLS JEP, České společnosti kardiovaskulární chirurgie a jednotlivých lékařských fakult.  Základní podmínkou pro výběr bylo, že nový člen nesměl být členem nové AK KCH, pokud již byl členem v předchozích 2 funkčních obdobích (2005-2010 a 2010-2015). Dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. je funkční období člena akreditační komise pětileté. Funkci člena akreditační komise je možno vykonávat nejdéle ve 2 po sobě následujících obdobích.   

AK KCH je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví a jemu je podřízena. AK KCH se při své činnosti řídí svým statutem a jednacím řádem, který byl vydán Ministerstvem zdravotnictví v roce 2009 (Věstník MZ, částka 1, Únor 2009). Členové AK byli zvoleni na funkční období 5 let (2015-2020), kdy následně může být ministrem zdravotnictví ustanovena nová AK KCH. AK KCH posuzuje žádosti o udělení nebo prodloužení akreditace pro obor kardiochirurgie a o vzdělávacím programu v oboru.

Podklady pro rozhodování AK kardiochirurgie:

AK kardiochirurgie posuzuje žádosti o udělení nebo prodloužení (případně odejmutí) akreditace dle platného vzdělávacího programu. V současné době je platný VP pro kardiochirurgii (Věstník MZ, částka 10, 2009 a Věstník MZ, částka 5, květen, 2011). AK KCH ve svém posuzování žádosti o udělení nebo prodloužení akreditace porovnává dané podmínky uvedené ve VP ke konkrétním údajům zaslaným v žádosti o udělení nebo prodloužení akreditace. AK KCH není oprávněna závazné podmínky měnit, či je jiným způsobem upravovat. V těchto dokumentech jsou uvedeny nepodkročitelné požadavky na přiznání akreditace žadatele. Úkolem AK je posoudit, zda údaje obsažené v žádosti žadatele tyto požadavky splňují, nebo nesplňují.

 

Vážení kolegové, pokud máte připomínky, návrhy změn, komentáře k VP i procesu akreditace, zašlete je na e-mailovou adresu MZ, nebo přímo kontaktujte členy AK.

 

Za AK KCH Prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
předseda

 

7.1.2015