ČSKVCH

Stanovy České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Česká společnost kardiovaskulární chirurgie (dále jen ČSKVCH) je dobrovolným sdružením zaměřeným na rozvoj odborné a vědecké úrovně srdeční a cévní chirurgie.
 2. ČSKVCH sdružuje především kardiochirurgy a angiochirurgy a dále spolupracovníky z oborů kardiologie, angiologie, radiologie, všeobecné chirurgie, traumatologie, perfusiologie aj.

Článek II.
Právní postavení společnosti

 1. ČSKVCH je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
 2. ČSKVCH udržuje styky s ostatními lékařskými odbornými společnostmi a svými zástupci se podílí na výchově i ověřování odborných znalostí uchazečů o specializační atestace.

Článek III.
Cíl činnosti společnosti

 1. Pečuje o rozvoj všech oblastí kardiovaskulární chirurgie.
 2. Podporuje vědecko-výzkumnou činnosti tohoto oboru.
 3. Zastupuje své členy při jednání s orgány státní správy.
 4. Vede jednání a dohodovací řízení se zástupci zdravotních pojišťoven a jiných institucí, zajišťujících financování zdravotní péče.
 5. Je jediným reprezentantem české kardiovaskulární chirurgie ve styku s odbornými národními a mezinárodními společnostmi.

Článek IV.
Členství v ČSKVCH

 1. Členství v ČSKVCH je řádné, mimořádné a čestné.
 2. Řádným členem se může stát každý lékař se zájmem o kardiochirurgii nebo angiochirurgii a jím příbuzné obory, a perfusionista (i nelékař), který je začleněn do kardiochirugického týmu.
 3. Mimořádným členem se může stát osoba starší 18ti let, která o členství písemně s udáním důvodů požádá.
 4. Čestné členství se uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj kardiovaskulární chirurgie a to jak na úrovni národní, tak i mezinárodní. Návrh na udělení čestného členství může podat kterýkoli řádný člen společnosti. Udělení čestného členství ČSKVCH schvaluje výbor nebo valná hromada s tím, že navrhovaná osoba musí s návrhem vyslovit předchozí souhlas.
 5. O přijetí za řádného a mimořádného člena ČSKVCH rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor společnosti.
 6. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 7. Členství v ČSKVCH zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením
  2. úmrtím člena
  3. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady nebo výboru
  4. zánikem ČSKVCH
 8. Důvodem pro zrušení členství může být zejména:
  1. závažné porušení stanov společnosti
  2. mimořádně závažné medicínské nebo etické přestupky
  3. neplacení členských příspěvků po dobu dvou let.
   Člen má právo se k návrhu na zrušení členství vyjádřit a žádat vysvětlení navrhovatele.
 9. Člen je oprávněn přijmout členství v kterékoliv další domácí i zahraniční odborné společnosti.

Článek V.
Práva a povinnosti členů

 1. Řádný člen má právo:
  1. podílet se na činnosti ČSKVCHT
  2. volit a být volen do orgánů společnosti
  3. obracet se na orgány společnosti s podněty a stížnostmi
  4. být informován o činnosti společnosti
 2. Řádný člen má povinnost:
  1. dodržovat stanovy ČSKVCH
  2. aktivně se podílet na plnění cílů a záměrů společnosti
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech společnosti
  4. platit členské příspěvky ve stanovené výši
 3. Mimořádný člen má právo:
  1. být informován o činnosti společnosti
  2. obracet se na orgány společnosti s podněty a stížnostmi
  3. podílet se na činnosti společnosti
 4. Mimořádný člen má povinnost:
  1. dodržovat stanovy společnosti
  2. platit členské příspěvky
 5. Čestný člen má právo:
  1. být informován o činnosti společnosti
  2. volit a být volen do orgánů společnosti
  3. obracet se na orgány společnosti s podněty a stížnostmi
  4. neplatit členské příspěvky
  5. podílet se na činnosti společnosti

Článek VI.
Evidence členů ČSKVCH

 1. Evidenci členů ČSKVCH vede výbor
 2. Evidence obsahuje:
  1. jméno a příjmení člena a jeho rodné číslo
  2. vědecký a pedagogický titul
  3. adresu trvalého bydliště
  4. název a adresu zdravotnického zařízení kde pracuje
  5. den vzniku členství
  6. e-mailový kontakt

Článek VII.
Orgány ČSKVCH

Orgány společnosti jsou:

 1. Valná hromada
 2. Výbor ČSKVCH
 3. Revizní komise společnosti
 4. Sekretariát společnosti

Článek VIII.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové společnosti.
 3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 roky.
 4. Valná hromada může být svolána kdykoli, když o ni písemně požádá nejméně jedna třetina řádných členů společnosti.
 5. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov společnosti
  2. schvaluje úkoly společnosti pro příslušné období, zprávu o činnosti, rozpočet na příští období a uzávěrku hospodaření.
  3. rozhoduje o zrušení členství.
  4. rozhoduje o zrušení ČSKVCH.
 6. Valná hromada se svolává pozvánkami nejméně 21 dnů před termínem jednání.
 7. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nejméně jedna pětina řádných členů. Hlasovací právo řádných členů je rovné. O změně stanov, o zrušení členství a zrušení ČSKVCH rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů, v ostatních věcech nadpoloviční většina přítomných řádných členů.
 8. O valné hromadě se pořizuje zápis, který obsahuje:
  1. místo a dobu konání
  2. jméno a příjmení předsedajícího
  3. popis projednávání jednotlivých bodů programu zasedání
  4. závěry a případná rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků uskutečněných hlasování, obsah event. protestu člena společnosti, jestliže o to protestující požádá.
 9. Zápisy o valné hromadě se uchovávají v archivu ČSKVCH po celou dobu její existence.

Článek IX.
Výbor ČSKVCH

 1. Výbor ČSKVCH je statutárním orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Má 10 členů, složený z 5 cévních chirurgů a 5 kardiochirurgů, kteří jsou voleni na 4leté údobí. Revizní komise je tříčlenná.
 2. Členové výboru jsou voleni korespondenčně, dvoukolově. Volby jsou tajné a přímé. Řídí je tříčlenná volební komise, kterou ustavuje stávající výbor z řádných členů společnosti. V prvním kole může každý člen společnosti navrhnout 15 kandidátů na členství ve výboru a revizní komisi. Není povinen zjišťovat jejich souhlas. Do druhého kola postoupí 20 kandidátů pro výbor (10 z řad kardiochirurgů a 10 z řad cévních chirurgů) a pro revizní komisi, kteří získali nejvyšší počty hlasů. Volební komise ověří souhlas všech kandidátů s případným členstvím ve výboru nebo revizní komisi. Členy výboru se stane 10 kandidátů a revizní komise 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů získaných ve druhém kole. Při rovnosti hlasů na posledních místech rozhodne mezi kandidáty losování, které zajistí volební komise.
 3. Výbor společnosti zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře a hospodáře. Předseda a místopředseda jsou každý z jiné sekce.
  2. koordinuje činnost společnosti.
  3. svolává valnou hromadu.
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.
  5. rozhoduje o přijetí za člena ČSKVCH.
  6. rozhoduje o zrušení členství z důvodů neplacení členských příspěvků.
 4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně.
 5. Předseda a místopředseda zastupují společnost navenek a jednají jejím jménem.
 6. K zajištění činnosti společnosti může výbor zřídit sekretariát ČSKVCH.
 7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Vpřípadě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti místopředsedy.
 8. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí, svolání v průběhu 12ti měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.
 9. Výbor zajistí vyhotovení zápisu z každého svého zasedání. Zápisy jsou archivovány po celou dobu existence ČSKVCH.
 10. V případě snížení počtu členů výboru doplňuje původní počet další v pořadí z posledních voleb do výboru společnosti.

Článek X.
Revizní komise ČSKVCH

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem společnosti, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má 3 členy, kteří si mezi sebou volí předsedu.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením společnosti, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
 4. Při zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích své činnosti.
 5. Členové revizní komise mají právo účastnit se zasedání výboru společnosti s hlasem poradním.

Článek XI.
Pracovní skupiny

 1. V ČSKVCH působí pracovní skupiny (PS), které se zabývají dílčími úseky kardiochirurgie a angiochirurgie. PS vznikají z iniciativy členů, kteří předkládají program výboru společnosti. Ten jejich ustanovení schvaluje a určuje způsob vzájemné komunikace.
 2. Cílem činnosti PS je zejména podávání návrhů na vzdělávací programy, tvorba podkladů pro diagnostické a léčebné postupy v dané oblasti a podkladů pro jednání s orgány státní správy (MZ, ZP).
 3. Členem PS se může stát pouze člen ČSKVCH.
 4. V čele každé PS stojí tříčlenný výbor, který si zvolí předsedu. Volby do výboru probíhají jednokolově členy PS.
 5. Zánik pracovní skupiny schvaluje výbor společnosti.

Článek XII.
Hospodaření ČSKVCH

 1. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. členské příspěvky
  2. dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  3. příjmy z vlastní činnosti
  4. příspěvky z veřejných rozpočtů
 2. Výše členských příspěvků je stanovena na 300 Kč/rok. O její změně rozhoduje valná hromada.
 3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou nebo výborem společnosti.
 4. Za hospodaření společnosti odpovídá výbor, který předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
 5. Zisk společnosti je používán k rozvoji aktivit společnosti a na správu společnosti a nemůže být rozdělován členům společnosti ani jiným osobám. O případném jiném využití může rozhodnout na návrh výboru jen valná hromada.

Článek XIII.
Zánik ČSKVCH

 1. ČSKVCH zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady.

1999/2000

 1. úprava stanov: 11/2004
 2. úprava stanov: 11/2006
 3. úprava stanov: 11/2010
 4. úprava stanov: 11/2012
 5. úprava stanov: 11/2014
 6. úprava stanov: 11/2016
 7. úprava stanov: 11/2018